TRUCK MOUNTED CRANES MTK 1006

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ระบบเกียร์อัตโนมัติ

Mobil ATF 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

หลากหลาย

Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จุดทาจาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต