Typical Fluids

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE Oil Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต