Uniloy Recips, Liberty Recips, R2000 Recip, IBS (Injection Blow System)

จุดทาจาระบี

Mobilgrease XHP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบการหล่อลื่นโดยลมผ่านระบบท่อ

Nuto H 32 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

Nuto H 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Nuto H 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-ทดรอบ

Spartan EP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Teresstic 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต