V Type Gas Engine-Compressors (Thomassen's License) 12 Na DC, NC, NaC, N6C

คอมเพรสเซอร์-กระบอกสูบ

Mobil Vacuoline 528 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต