Vertical Bending Machines

เครื่องมือกล-รางเลื่อน

Mobilux EP 1 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

Nuto H 32 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-เครื่องพ่นน้ำมันของ Bijur

Teresstic 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต