Vibrating & Process Equipment

แบริ่ง

Mobilgrease XHP 221 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 0/-17.92°C - 32/0.00°C
Mobilgrease XHP 222 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 32/0.00°C - 95/35.28°C
Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilith SHC 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilith SHC 220 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 0/-17.92°C - 32/0.00°C
Mobilith SHC 220 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 32/0.00°C - 95/35.28°C
Mobilith SHC 460 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 95/35.28°C - 110/43.68°C

แบริ่ง-ซีลแบริ่ง

Mobilgrease XHP 221 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต