WARTSILA 32 engines

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobil Delvac™ 1640 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

อื่น ๆ

Mobil Rarus SHC 1026 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต