Wheel Loader (Fiat-Allis) FR108 Models

หลากหลาย

Mobil ATF 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์

Mobil Delvac™ 1640 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 4/39.2°F

จุดทาจาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต