WYD 260/WYD 460

ไฮดรอลิค

Univis HVI 26 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -40/-40.0°F - 50/122.0°F

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบจาระบีแบบรวมศูนย์กลาง

Mobilith SHC 460 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -20/-4.0°F
Mobilith SHC 007 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -45/-49.0°F