Crawler Drills DC 25, DC 30, DC 30H, DC 45 and DC 55A no more production

หลากหลาย

Mobil Almo 527 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 0/32.0°F - 30/86.0°F

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ห้องเกียร์

Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilube HD 85W-140 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 30/86.0°F

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบจาระบีแบบรวมศูนย์กลาง

Mobilux EP 0 อุณหภูมิแวดล้อม ต่ำกว่า : 0/32.0°F
Mobilux EP 2 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 0/32.0°F - 40/104.0°F