Cylindrical--C5-HD, LC5-HD

เครื่องมือกล-สปินเดิล

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

อื่น ๆ

MOBIL VELOCITE OIL NO. 6 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต