Lubricating oils

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Mobil DTE Oil Heavy Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE Oil Heavy Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE Oil Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Vacuoline 128 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Vacuoline 133 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Vacuoline 137 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Vacuoline 146 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Vacuoline 148 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต