O.B.I. Presses

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบการหล่อลื่นโดยลมผ่านระบบท่อ

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ลม-เกียร์หลัก

Mobiltac 375 NC Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Teresstic 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilux EP 023
Mobilux EP 1
Teresstic 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

หลากหลาย

Mobilux EP 1 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Teresstic 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Teresstic 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต