Precision Lathe_Micro-Turn E-32

แบริ่ง

Mobil Vacuoline 1409 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค-ชุดต้นกำลังไฮดรอลิค

Mobil DTE Oil Light Sump Size : 80 ลิตร

เครื่องมือกล-สปินเดิล

Mobil Velocite Oil No. 6 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

หลากหลาย

Mobil Velocite Oil No. 6 Sump Size : 4 ลิตร

เกียร์

Mobil Vacuoline 1409 Sump Size : 4 ลิตร

รางเลื่อน

Mobil Vacuoline 1409 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-เกียร์ตัวหนอน

Mobilgear 600 XP 150 Sump Size : 1 ลิตร