Rocker Shovels RS 20K, RS 32, RS 55, RS 85A, RS 150 and RS 200 no more produ

มอเตอร์ลม

Mobil Almo 527 อุณหภูมิแวดล้อม ต่ำกว่า : 30/86.0°F

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ห้องเกียร์

Mobilube HD 80W-90 อุณหภูมิแวดล้อม ต่ำกว่า : 30/86.0°F
Mobilube HD 85W-140 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 30/86.0°F