Wheel Loaders: valid for Tier 3

หลากหลาย

Mobil ATF 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์ดีเซล

Mobil Delvac 1330 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 15/59.0°F
Mobil Delvac 1330 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -5/23.0°F - 30/86.0°F
Mobil Delvac™ 1340 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 25/77.0°F
Mobil Delvac Super 10W-30 Unable to Classify : ไม่มีในเมนู
Mobil Delvac Super 15W-40 Unable to Classify : ไม่มีในเมนู

ไฮดรอลิค

Mobil Delvac Super 10W-30 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Nuto H 100 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 25/77.0°F
Nuto H 46 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -5/23.0°F - 30/86.0°F

เกียร์

Mobilube HD 80W-90 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -30/-22.0°F - 30/86.0°F
Mobilube HD 85W-140 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 25/77.0°F

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilux EP 1 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -20/-4.0°F - 0/32.0°F
Mobilux EP 2 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -5/23.0°F