Industrial Gearboxes

เกียร์-เกียร์ดอกจอก

Mobilith SHC 007 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilith SHC 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Velocite Oil No. 6 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-เกียร์ปิด

Mobilgear 600 XP 150 อุณหภูมิการทำงาน ต่ำกว่า : 90/194.0°F