High Speed Wire Rolling Machine

จุดทาจาระบี

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilith SHC 220 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -40/-40.0°F - 180/356.0°F
Mobilith SHC 460 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -40/-40.0°F - 180/356.0°F
Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบจาระบีแบบรวมศูนย์กลาง

Mobilgrease XHP 461 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ส่วนประกอบขับเคลื่อน-คัปปลิ้ง

Mobilgrease XTC ความเร็ว สูงกว่า : 2000 รอบต่อนาที

แบริ่ง

Mobil Vacuoline 525 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Vacuoline 528 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Vacuoline 533 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Vacuoline 537 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Vacuoline 546 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Vacuoline 548 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

Nuto H 46 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Nuto H 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-กล่องเกียร์

Spartan EP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Spartan EP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต